Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал8
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Үгтэһэн тэмдэгэй нэрэнүүд ямар падежэй залгалтатайб. Тааруулан табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Илгагдаһан үгэнүүдэй алиниинь үйлын падеждэ байнаб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Эдэ үгэнүүдые зохилдуулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Хаана алдуутай үгэнүүд байнаб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Зэбсэгэй падеждэ байһан тэмдэгэй нэрэнүүдые илгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Эдэ тэмдэгэй нэрэнүүдтэ хамтын падеж болон нюурта хамаадалай 3-дахи нюурай залгалтануудые тааруулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Тэмдэгэй нэрэнүүдые олоод, падеж болон хамаадалынь тодорхойлогты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Падеж болон хамаадалай залгалта абаһан тэмдэгэй нэрэнүүдые олоод, тэдэнииень тодорхойлогты. 0 0
Огноо/Саг Дүн