Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал4
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Тэмдэгэй нэрэнүүдэй хамаадал заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Тэмдэгэй нэрэнүүдые олоод, падежыень заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Өөртэ хамаадалай залгалтануудтай тэмдэгэй нэрэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 3-дахи нюурай хамаадалтай тэмдэгэй нэрэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн