Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал8
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Ямар мэдүүлэл соо тэмдэгэй нэрэнүүд элирхэйлэгшэ, хэлэгшэ болоноб? Тааруулан табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Ямар мэдүүлэл соо тэмдэгэй нэрэ нэмэлтэ, нэрлүүлэгшэ, элирхэйлэгшэ болоноб? Тааруулан табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Эдэ таабаринуудай алиндань тэмдэгэй нэрэнүүд нэмэлтэ болоноб гэжэ заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Ямар мэдүүлэл соо тэмдэгэй нэрэ элирхэйлэгшэ болоноб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Ямар мэдүүлэл соо илгагдаһан үгэнүүд элирхэйлэгшэ болоноб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Тэмдэгэй нэрээр гараһан хэлэгшэтэй мэдүүлэлнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Тэмдэгэй нэрээр гараһан нэмэлтэтэй мэдүүлэлнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Тэмдэгэй нэрээр гараһан нэрлүүлэгшэтэй мэдүүлэлнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн