Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал7
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Тоогой нэрэнүүдтэй мэдүүлэлнүүдые заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Тоогой нэрэнүүдые үгөөр бэшэхэдээ, асуудалнуудта зүб тааруулжа табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Текст уншаад, тоогой нэрэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Юумэнэй олон, үсөөниие тэмдэглэһэн тоогой нэрэнүүдые тэмдэглэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Тоогой нэрэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Тэмдэглэһэн үгэнүүд ямар саг харуулнаб, элирүүлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Тоогой нэрэнүүдые илгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн