Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал10
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Юрын ба бүридэлтэ тоогой нэрэнүүдтэй мэдүүлэлнүүдые илгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Тоогой нэрэнүүдые үгөөр бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Түмэнһөө дээшэнхи тоогой нэрэнүүд түбэд хэлэнһээ абтаһан байдаг юм: бум (зуун мянга), сая (миллион), живаа (арбан миллион), доншуур (зуун миллион). Энэ зүб гү? 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Эдэ мэдүүлэлнүүд соо ямар тоогой нэрэнүүд оронхойб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Залгабаринуудай хүсөөр гараһан тоогой нэрэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Синтаксическа аргаар гараһан тоогой нэрэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Бүридэмэл тоогой нэрэнүүдтэй мэдүүлэл ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Абтаһан юрын тоогой нэрэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
9 Буряад юрын тоогой нэрэнүүдые тоологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
10 Хоёр гү, али хэдэн үгөөр тэмдэглэгдэһэн тоогой нэрэ ямар болохоб?
0 0
Огноо/Саг Дүн