Дасхал 1

Ямар аялганууд үгтэһэн үгэнүүдэй дүрсэ ба удха хубилганаб? Тэрэ аялгануудые хүсэнэг соо бэшэгты.


1 2 3 4
1) Боло, бала, була;
2) гар, гэр, гүр;
3) гал, гол;
4) дала, доло;
5) шара, шэрэ, шоро, шүрэ;
6) һара, һоро, һэрэ, һүрэ;
7) таха, тохо.