Дасхал 1

Тоогоор бэшэгдэһэн тоогой нэрэнүүдые бэшэмэл болгогты.

Бүхы дэлхэй дээрэмнай 1*1 минутын туршада 20-30-аад*2 гектар ой модон отологдоно. Харин тэрэ талмайн 10*3 гектар бүхэнэй 1*4 гектарта ой модон һуулгагдана. Үхибүүд, түрэл байгаалияа гамнагты, энээниие хүн бүхэндэ ойлгуулагты.


Харюу
1) 1
2) 20-30-аад
3) 10
4) 1