Дасхал 1

Тоолоһон тоогой нэрэнүүд ямар падежэй залгалтануудтайб гэжэ заагты.


1) гурбанда, гурбануудта, гурбадахида, гурбууланда, гурбаадта а) Н.п.
б) Х.п.
в) З.п.
г) Ү.п.
д) Зб.п.
е) Хм.п.
ж) Г.п.
2) гурбаар, гурбануудаар, гурбадахяар, гурбадахидаар, гурбуулаар, гурбаадаар а) Н.п.
б) Х.п.
в) З.п.
г) Ү.п.
д) Зб.п.
е) Хм.п.
ж) Г.п.
3) гурбан, гурбанууд, гурбадахи, гурбадахид, гурбуулан, гурбаад а) Н.п.
б) Х.п.
в) З.п.
г) Ү.п.
д) Зб.п.
е) Хм.п.
ж) Г.п.
4) гурбанһаа, гурбануудһаа, гурбадахиһаа, гурбууланһаа, гурбаадһаа а) Н.п.
б) Х.п.
в) З.п.
г) Ү.п.
д) Зб.п.
е) Хм.п.
ж) Г.п.
5) гурбантай, гурбануудтай, гурбадахитай, гурбадахидтай, гурбуулантай, гурбаадтай а) Н.п.
б) Х.п.
в) З.п.
г) Ү.п.
д) Зб.п.
е) Хм.п.
ж) Г.п.
6) гурбанай, гурбануудай, гурбадахиин, гурбадахидай, гурбууланай, гурбаадай а) Н.п.
б) Х.п.
в) З.п.
г) Ү.п.
д) Зб.п.
е) Хм.п.
ж) Г.п.