Дасхал 1

Илгагдаһан тоогой нэрэнүүдэй падежыень заагты.

Буряадууд май һарые Бага Бурган гэжэ нэрлэдэг. Майн 6-да[1] ородой литээр Егоройн үдэр. 1930-40-дэхи[2] онуудаар эртын хабар эхилжэ, тарилгын хаһа ерэдэг байгаа. Мүнөө байгаалиин уларил хубилжа, тарилгын ажалые 20-25[3] хоногоор хойшонь татадаг болоо. Майн 22-то[4] ородой литээр Николын үдэр. Егорой үдэртэ уһан ехэ байбал, Николын үдэртэ ногоон элбэг байха. Майн 22-һоо[5] хараасгай ерэнэ.

Н.п:
Х.п.:
З.п.:
Ү.п.:
Зб.п.:
Хм.п.:
Г.п.: