Дасхал 1

Тоогой нэрээр гараһан нэмэлтэтэй мэдүүлэлнүүдые ологты.

1) Эсэгэнь дүрбэн хүбүүдтээ нэгэ нэгэ алима бэлэглээд, табадахииень эхэдэнь үгэбэ.
2) Урдаһаа дүрбэн хүн ерэбэ: хоёрынь дахатай, хоёрынь дахагүй.
3) Должод бидэ хоёроо хүлисэжэ, эхэ эсэгын ёһоор таалагты.
4) Тэдэнэр гурбууландаа дэбтэр абаба.