Дасхал 1

Илгагдаһан тоогой нэрэнүүдэй морфологическа шүүлбэри хэгты.

1916[1] ондо Дээдэ-Үдэ соо бүхыдөө арбан найман[2] һуралсалай газар, тэрэ тоодо гурбан[3] дунда, арбан табан[4] эхин һургуулинууд байһан юм.

а)
Тоогой нэрэ:
б)
юрын:
бүридэмэл:
в) Илгарал
тоолоһон:
дугаарлаһан:
баглуулһан:
суглуулһан:
бутархай:
нэрлэһэн:
г) Зохилдол
Н.п.:
Х.п.:
З.п.:
Ү.п.:
Зб.п.:
Хм.п.:
Г.п.:
д) Хамаадал
өөртэ:
нюурта:
хамаадал үгы:
е) Мэдүүлэлэй гэшүүн
нэрлүүлэгшэ:
хэлэгшэ:
элирхэйлэгшэ:
нэмэлтэ:
ушарлагша:

12