Дасхал 1

Мэдүүлэл соо илгагдаһан тэмдэгэй нэрэнүүдэй шүүлбэри хэгты.

Мянга юһэн зуун арбан долоон[1] оной һүүлээр буряадуудай хоёр[2] автономито областьнууд нэгэдэһэн байгаа. Арбан зургаадахи[3] Сурхарбаан боложо, хорёод[4] залуушуулһаа бүридэһэн хатарай бүлгэм наада харуулаа. Мори урилдаанда олон[5] хүн хабаадажа, арбан табанай[6] гурбаниинь[7] шагналда хүртөөд, гурбуулан[8] ехэ баярлаба. Тэрэ гурбанаймнай[9] нэгэндэнь[10] мориной соло дуулаа һэн.

а)
Тоогой нэрэ:
б)
юрын:
бүридэмэл:
в) Илгарал
тоолоһон:
дугаарлаһан:
баглуулһан:
суглуулһан:
бутархай:
нэрлэһэн:
г) Зохилдол
Н.п.:
Х.п.:
З.п.:
Ү.п.:
Зб.п.:
Хм.п.:
Г.п.:
д) Хамаадал
өөртэ:
нюурта:
хамаадал үгы:
е) Мэдүүлэлэй гэшүүн
нэрлүүлэгшэ:
хэлэгшэ:
элирхэйлэгшэ:
нэмэлтэ:
ушарлагша: