Дасхал 1

Мэдүүлэлнүүд сооһоо түлөөнэй нэрэнүүдые олоод, ямар үгэнүүдэй түлөө хэрэглэгдэһыень тайлбарилагты.


1) Тэдэнэр орон нютагайнгаа баялиг шэнжэлхээ мордобо. а) Ахайтамни шэнэ гэр барижа оробо.
б) Булжамуур шубуун айхабтар гоёор жэргэнэ.
в) Үхибүүд аян замда мордобо.
2) Эдэнэрни шэнэ гэр барижа оробо. а) Ахайтамни шэнэ гэр барижа оробо.
б) Булжамуур шубуун айхабтар гоёор жэргэнэ.
в) Үхибүүд аян замда мордобо.
3) Тэрэ шубуун айхабтар гоёор жэргэнэ. а) Ахайтамни шэнэ гэр барижа оробо.
б) Булжамуур шубуун айхабтар гоёор жэргэнэ.
в) Үхибүүд аян замда мордобо.