Дасхал 1

Үгтэһэн үгэнүүд соо аялган абяанууд бии болодог һууряараа ямарнууд бэ?


1) гүйгөөшэ а) хэлэнэй дундуурхи
б) хэлэнэй үзүүрэй
в) хэлэнэй узуурай
2) оролдолго а) хэлэнэй дундуурхи
б) хэлэнэй үзүүрэй
в) хэлэнэй узуурай
3) тир а) хэлэнэй дундуурхи
б) хэлэнэй үзүүрэй
в) хэлэнэй узуурай