Дасхал 1

Аялган абяанууд үгүүлэгдэхэ талаараа 3 янза байдаг. Тодорхойлогты.


1) а, о, у, э, ү, и а) дифтонг
б) удаан
в) түргэн
2) ай, ой, уй, эй, үй а) дифтонг
б) удаан
в) түргэн
3) аа, оо, уу, ээ, өө, үү, ы, ии а) дифтонг
б) удаан
в) түргэн