Дасхал 1

Сэгүүдэй орондо би гэһэн түлөөнэй үгэ зохилдуулжа бэшэгты.


Та зурагуудые музей соо хараа гүт? юундэ хэлээгүйбши, би ошолсохо байгааб. Ши тиихэдээ ядарһан гэбэ гүш? Таанар яаха гээбта? Тэрэ ошолдоһоноо хэлээ ёһотой.