Дасхал 1

Нюурай түлөөнэй нэрын зохилдолдо хаанань алдуу гараһан байнаб? Алдуутай үгыень шэлэгты.

Н.п. ман ши тэрэ
Х.п. манай шинии тэрээнэй
З.п. манда шиниидэ тэрээниие
Ү.п. маанадые шамайе тэрээндэ
Зб.п. маанадтай шиниигээр тэрээгээр
Хм.п. мантай шамтай тэрээнтээ
Г.п. маанадһаа шамһаа тэрээнһээ