Дасхал 1

Илгагдаһан түлөөнэй нэрэнүүдые таараха падеждэнь табигты.

"Ши би[1] һалгахаяа һанааш, загаһан", — гэжэ үбгэжөөл бодобо. Ши[2] адли һайн һайхан амитаниие би үе наһандаа үзөөгүйб. Теэд яахаб даа, алыш би[3] . Хэн[4] хэнээ алаха юм. Би[5] хамаагүй болошоо... (онтохонһоо)

шамда:
хэмнай:
намайе:
намда: