Дасхал 1

Түлөөнэй нэрээр гараһан элирхэйлэгшэтэй мэдүүлэл ологты.

1) Бүхы оюутад амаралтада гаранхай.
2) Энэ тэрэ юумэ хаража һонирхонод.
3) Шамтай уулзахаяа һанана.
4) Манай гэр тэрэл.