Дасхал 1

Түлөөнэй үгэнүүд мэдүүлэлэй ямар гэшүүд болоноб гэжэ элирүүлэгты.


1) Тэдэнэр хэрмэ агнана. а) нэмэлтэ
б) нэрлүүлэгшэ
в) ушарлагша
г) элирхэйлэгшэ
д) хэлэгшэ
2) Тэдэ зоной зүгһөө багшамнай амаршалба. а) нэмэлтэ
б) нэрлүүлэгшэ
в) ушарлагша
г) элирхэйлэгшэ
д) хэлэгшэ
3) Эндэ тэндэ хадажархиһан элбэг тугууд һалхинда намилзанад. а) нэмэлтэ
б) нэрлүүлэгшэ
в) ушарлагша
г) элирхэйлэгшэ
д) хэлэгшэ
4) Зэмэтэй хүниинь шиш. а) нэмэлтэ
б) нэрлүүлэгшэ
в) ушарлагша
г) элирхэйлэгшэ
д) хэлэгшэ
5) Эгэшэмнай ши бидэ хоёрые бэдэрээ һэн. а) нэмэлтэ
б) нэрлүүлэгшэ
в) ушарлагша
г) элирхэйлэгшэ
д) хэлэгшэ