Дасхал 1

Оньһон үгэнүүд соо түлөөнэй нэрэнүүдые илган, морфологическа шүүлбэри хэгты.

а) Өөрын[1] газарай үбэлыншье ногоон. б) Бултадаа[2] зорибол, булигдахагүй, Барандаа[3] ябабал, хосорхогүй в) “Би”[4] гэһэн гансаараа, “Бидэ”[5] гэһэн бүгэдөөрөө[6] .

Хэлэлгын хуби
Түлөөнэй нэрэ:
Илгарал
нюурай:
зааһан:
асууһан:
хамтадхаһан:
тодо бэшэ:
илгаһан:
Тоо
нэгэнэй:
олоной:
Зохилдол
Н.п.:
Х.п.:
З.п.:
Ү.п.:
Зб.п.:
Хм.п.:
Г.п.:
Хамаадал
өөртэ:
нюурта:
хамаадал үгы:
Мэдүүлэлэй гэшүүн
нэрлүүлэгшэ:
хэлэгшэ:
элирхэйлэгшэ:
нэмэлтэ:
ушарлагша: