Дасхал 1

Анхан ба гараһан һууритай үйлэ үгэнүүдые илгаруулагты.


1) абагты а) анхан һууритай
б) гараһан һууритай
2) ерэхэ а) анхан һууритай
б) гараһан һууритай
3) харайлга а) анхан һууритай
б) гараһан һууритай
4) гүйлсэ а) анхан һууритай
б) гараһан һууритай
5) табиһан а) анхан һууритай
б) гараһан һууритай
6) олобо а) анхан һууритай
б) гараһан һууритай
7) һамна а) анхан һууритай
б) гараһан һууритай
8) хүхэрэ а) анхан һууритай
б) гараһан һууритай
9) һэрюусэбэ а) анхан һууритай
б) гараһан һууритай
10) ябаха а) анхан һууритай
б) гараһан һууритай
11) уншаа а) анхан һууритай
б) гараһан һууритай
12) ниидэбэ а) анхан һууритай
б) гараһан һууритай
13) гамна а) анхан һууритай
б) гараһан һууритай
14) ябалса а) анхан һууритай
б) гараһан һууритай
15) гарга а) анхан һууритай
б) гараһан һууритай