Дасхал 1

Үгтэһэн үгэнүүдһээ залгабаринуудай хүсөөр үйлэ үгэнүүдые бии болгогты.


1) баян а) -лса
б) -жа
в) -рхэ
г) -ро
д) -да
е) -ла
ж) -лдо
2) ногоон а) -лса
б) -жа
в) -рхэ
г) -ро
д) -да
е) -ла
ж) -лдо
3) яба а) -лса
б) -жа
в) -рхэ
г) -ро
д) -да
е) -ла
ж) -лдо
4) хүйтэн а) -лса
б) -жа
в) -рхэ
г) -ро
д) -да
е) -ла
ж) -лдо
5) сагаан а) -лса
б) -жа
в) -рхэ
г) -ро
д) -да
е) -ла
ж) -лдо
6) уран а) -лса
б) -жа
в) -рхэ
г) -ро
д) -да
е) -ла
ж) -лдо
7) оро а) -лса
б) -жа
в) -рхэ
г) -ро
д) -да
е) -ла
ж) -лдо