Дасхал 1

Зүб дүрим шэлэгты.

1) Йотированна аялганууд [я, е, ё, ю] хододоо хоёр абяа тэмдэглэдэг.
2) Хашалганай зөөлэниие йотированна аялганууд, и, ии тэмдэглэдэг.