Дасхал 1

Хандаһан түлэбэй үйлэ үгын түхэлдэнь залгалтануудые тааруулагты.


1) зориһон а) -я
б) -аарай
в) -гты
г) -уужа
д) -г
е) -һай
ж) -һуу
2) дурадхаһан а) -я
б) -аарай
в) -гты
г) -уужа
д) -г
е) -һай
ж) -һуу
3) уряалһан а) -я
б) -аарай
в) -гты
г) -уужа
д) -г
е) -һай
ж) -һуу
4) зааһан а) -я
б) -аарай
в) -гты
г) -уужа
д) -г
е) -һай
ж) -һуу
5) зүбшөөһэн а) -я
б) -аарай
в) -гты
г) -уужа
д) -г
е) -һай
ж) -һуу
6) баалаһан а) -я
б) -аарай
в) -гты
г) -уужа
д) -г
е) -һай
ж) -һуу
7) хүсэһэн а) -я
б) -аарай
в) -гты
г) -уужа
д) -г
е) -һай
ж) -һуу