Дасхал 1

Ямар һанамжань зүб бэ?

1) Гол үйлые дахаһан болон ушарлаһан туһалагша үйлэ үгые причасти гэдэг.
2) Нэрэ болон үйлэ үгэнүүдэй шэнжэнүүдые абаһан бүлэг үйлэ үгэнүүдые причасти гэдэг.
3) Шанар, шэнжэ тэмдэглэжэ, ямар? гэһэн асуудалда харюусадаг үгэнүүдые причасти гэдэг.