Дасхал 1

Мэдүүлэл соохи причастинууд ямар падеждэ байнаб гэжэ тодорхойлогты.


1) Буладай тэрээгүүр ябадагые мэдэнэ гүш? а) Н.п.
б) Х.п.
в) З.п.
г) Ү.п
д) Зб.п
е) Хм.п.
ж) Г.п.
2) Баярай һургуулидаа хожомдоһонһоо боложо, багшамнай ехээр сухалаа хүрэбэ. а) Н.п.
б) Х.п.
в) З.п.
г) Ү.п
д) Зб.п
е) Хм.п.
ж) Г.п.
3) Та минии ерэһые хайшан гээд мэдэбэт? а) Н.п.
б) Х.п.
в) З.п.
г) Ү.п
д) Зб.п
е) Хм.п.
ж) Г.п.
4) Баатарай бэрхээр барилдадагһаа боложо, бидэ түрүүшын һуурида гараабди. а) Н.п.
б) Х.п.
в) З.п.
г) Ү.п
д) Зб.п
е) Хм.п.
ж) Г.п.
5) Самбарта гараад байхадаа, сонхоор түрүүшын саһанай орохые харааб. а) Н.п.
б) Х.п.
в) З.п.
г) Ү.п
д) Зб.п
е) Хм.п.
ж) Г.п.