Дасхал 1

Ямар һанамжань зүб бэ?

1) Деепричасти – бэеэ дааһан хэлэлгын хуби.
2) Деепричасти – үйлэ үгын түлэб.
3) Деепричасти – тусхай хэлэлгын хуби.