Дасхал 1

Деепричастиин хамаадал тодорхойлогты.


1) хүхеэһээрни а) 1-дэхи ганса нюурта хамаадал
б) 2-дохи ганса нюурта хамаадал
в) 2-дохи олон нюурта хамаадал
г) 3-дахи нюурта хамаадал
д) өөртэ хамаадал
2) уятаршни а) 1-дэхи ганса нюурта хамаадал
б) 2-дохи ганса нюурта хамаадал
в) 2-дохи олон нюурта хамаадал
г) 3-дахи нюурта хамаадал
д) өөртэ хамаадал
3) мушхабалнь а) 1-дэхи ганса нюурта хамаадал
б) 2-дохи ганса нюурта хамаадал
в) 2-дохи олон нюурта хамаадал
г) 3-дахи нюурта хамаадал
д) өөртэ хамаадал
4) мартатараа а) 1-дэхи ганса нюурта хамаадал
б) 2-дохи ганса нюурта хамаадал
в) 2-дохи олон нюурта хамаадал
г) 3-дахи нюурта хамаадал
д) өөртэ хамаадал
5) будамсаараа а) 1-дэхи ганса нюурта хамаадал
б) 2-дохи ганса нюурта хамаадал
в) 2-дохи олон нюурта хамаадал
г) 3-дахи нюурта хамаадал
д) өөртэ хамаадал