Дасхал 1

Деепричастиин хамаадал тодорхойлогты.


1) хоргодотортнай а) 1-дэхи ганса нюур
б) 2-дохи ганса нюур
в) 2-дохи олон нюур
г) өөртэ хамаадал
д) 3-дахи нюур
2) сохихолооршни а) 1-дэхи ганса нюур
б) 2-дохи ганса нюур
в) 2-дохи олон нюур
г) өөртэ хамаадал
д) 3-дахи нюур
3) унагаамсаараа а) 1-дэхи ганса нюур
б) 2-дохи ганса нюур
в) 2-дохи олон нюур
г) өөртэ хамаадал
д) 3-дахи нюур
4) эхилбэлни а) 1-дэхи ганса нюур
б) 2-дохи ганса нюур
в) 2-дохи олон нюур
г) өөртэ хамаадал
д) 3-дахи нюур
5) бэдэрһээрнь а) 1-дэхи ганса нюур
б) 2-дохи ганса нюур
в) 2-дохи олон нюур
г) өөртэ хамаадал
д) 3-дахи нюур