Дасхал 1

Мэдүүлэл соо илгагдаһан үйлэ үгэнүүд мэдүүлэлэй ямар гэшүүн болоод байнаб гэжэ заагты.


1) Дуун гээшэ хүнүүдые [зоригжуулдаг], [урмашуулдаг] ха юм. а) нэрлүүлэгшэ
б) хэлэгшэ
в) ушарлагша
г) нэмэлтэ
д) элирхэйлэгшэ
2) Хэр зэргэ түрэлхи хэлэеэ [мэдэнэбта]? а) нэрлүүлэгшэ
б) хэлэгшэ
в) ушарлагша
г) нэмэлтэ
д) элирхэйлэгшэ
3) Үхибүүдэй [зураһан] зурагуудые Улаан-Үдэ выставкэдэ абаашаба. а) нэрлүүлэгшэ
б) хэлэгшэ
в) ушарлагша
г) нэмэлтэ
д) элирхэйлэгшэ
4) Номоо [бэдэрхэдэнь] олдобогүй. а) нэрлүүлэгшэ
б) хэлэгшэ
в) ушарлагша
г) нэмэлтэ
д) элирхэйлэгшэ
5) Минии ахай — Содномые [диилээшэнь]. а) нэрлүүлэгшэ
б) хэлэгшэ
в) ушарлагша
г) нэмэлтэ
д) элирхэйлэгшэ
6) [Һураһан] далай, [һураагүй] балай. а) нэрлүүлэгшэ
б) хэлэгшэ
в) ушарлагша
г) нэмэлтэ
д) элирхэйлэгшэ
7) Гоё һайханаар [түүрээдэгыень] нааданда уриба. а) нэрлүүлэгшэ
б) хэлэгшэ
в) ушарлагша
г) нэмэлтэ
д) элирхэйлэгшэ