Дасхал 1

Илгагдаһан үйлэ үгэнүүдэй морфологическа шүүлбэри хэгты.

Хун шубуунай абяа дуулаа[1] һаа, һү, тарагаа барин[2] , газаашаа гаража[3] , хойноһоонь үргэдэг[4] байгаа.

а) Һуури
анхан:
гараһан:
б) Түлэб
мэдүүлһэн:
хандаһан:
причастна:
деепричастна:
в) Мэдүүлэлэй гэшүүн
нэрлүүлэгшэ:
хэлэгшэ:
элирхэйлэгшэ:
нэмэлтэ:
ушарлагша: