Дасхал 1

Илгаһан үгэнүүдэй морфологичска шүүлбэри хэгты.

Эдеэлсэ хаража, малаа бэлшээгты[1] . Эд шэлэжэ[2] , мүнгөө гаргашалагты. Һара угтажа, ажалдаа яарагты[3] . Һара үдэшэжэ, зохидоор амарагты.

а) Һуури
анхан:
гараһан:
б) Түлэб
мэдүүлһэн:
хандаһан:
причастна:
деепричастна:
в) Мэдүүлэлэй гэшүүн
нэрлүүлэгшэ:
хэлэгшэ:
элирхэйлэгшэ:
нэмэлтэ:
ушарлагша: