Дасхал 1

Мэдүүлэл соо байһан дайбар үгыень оложо шэлэгты.

Зунай сагай булжамуур мэтэ эртэ бодогты. Мүнөө байдал сагай эрхээр бүтэхэ ба бүтэхэ үгые нягта шэнжэлэ. Үйлэнүүдые бүтээхын урда бардам ехэ үгэ бү үгүүлэ. Бусадһаа урьһалһан эдүүдээ хэзээшье бү мартуула. Зуун жэлдэ амидархаб гэжэ үргэлжэ сэдьхэ. Түрэһөөр ухаатай болобошье, улам лэ эрдэмдэ һура. Хүнэй гэртэшни ерэхэ үедэ, манайда морилһонтнай һайн гэжэ хэлэ.