Дасхал 1

Дайбар үгэнүүд хаана? хэзээ? хэр зэргэ? юундэ? яажа? г.м. асуудалда харюусадаг, мэдүүлэл соо хэлэгшэ, ушарлагша болодог. Энэ дүрим:

1) зүб
2) буруу