Дасхал 1

Дайбар үгэнүүдэй илгарал харуулагты.


1) дээрэ, саана, зүүн тээшээ, хойно, хойгуур, доошоо, урда; а) үйлын, аргын
б) сагай
в) байрын
г) зэргын
д) хэмжээгэй
е) зорилгын
2) хожом, тугаар, үглөөдэр, тээсгэн, мүнөөдэр, зундаа, мүнөө, тугаар; а) үйлын, аргын
б) сагай
в) байрын
г) зэргын
д) хэмжээгэй
е) зорилгын
3) мэдэхысээ, хоолойсоо, шадахысаа, үбдэгсөө; а) үйлын, аргын
б) сагай
в) байрын
г) зэргын
д) хэмжээгэй
е) зорилгын
4) тон, угаа, бүри, улам; а) үйлын, аргын
б) сагай
в) байрын
г) зэргын
д) хэмжээгэй
е) зорилгын
5) зорёон, зорюута, миин; а) үйлын, аргын
б) сагай
в) байрын
г) зэргын
д) хэмжээгэй
е) зорилгын
6) шүүд, гэнтэ, саб, мулта а) үйлын, аргын
б) сагай
в) байрын
г) зэргын
д) хэмжээгэй
е) зорилгын