Дасхал 1

Мэдүүлэл соохи илгагдаһан үгэнүүдэй алиниинь дайбар үгэ бэшэб?

1) [Хажуудань] һуугааша үбгэн 1945 ондо Илалтын парадта ябаһан хүн.
2) Гэрэй [хажуудахи] ябаган тэргэ абаад ерэ.
3) Һургуулиин [саана] барилгашадай бүлгэм шэнэ номой һан барижа эхилбэ.
4) Балданиие [саана] ошоод бай гэжэ шангарба.