Дасхал 1

Байрын ба сагай дайбар үгэнүүдэй зариманиинь нюурта ба өөртэ хамаадалнуудай залгалтануудые абадаг. Энэ хүсэнэгтэ дүүргэгты.


1- дэхи нюур г.т.1- дэхи нюур о.т.2-дохи нюур г.т.2-дохи нюур о.т.3-дахи нюурөөртэ хамаадал
урда
дээрэ
үглөө