Дасхал 1

Ямар һанамжань зүб бэ?

1) Дайбар үгэнүүд мэдүүлэлэй гэшүүн болодоггүй.
2) Дайбар үгэнүүд гансал ушарлагшанууд болодог.
3) Дайбар үгэнүүд мэдүүлэлэй ямаршье гэшүүн боложо шадаха.