Дасхал 1

Илгагдаһан үгэнүүдэй алиниинь дайбар үгэ бэ?

1) Буряад оромнай [дороһоо] гарадаг элдэб малтамалнуудаар тон баян.
2) Газар [дороһоо] элдэбын ашагта малтамалнуудые олодог.
3) Саһан [дээгүүр] олон хүнэй ябаһан мүрнүүд харагдана.
4) Дашын Дугар [дээгүүр] айлшалаад ерэбэ.