Дасхал 1

Ямар холбуулал алдуутайб?

1) үбдэг дээрээ һуулгаба
2) шоно шэнги томо нохой
3) эрхын шэнээн бэетэй
4) һайнаар һурахын дээрэ оролдохо