Дасхал 1

Ямар һанамжань зүб бэ?

1) Дахуул үгэ – бэеэ дааһан хэлэлгын хуби.
2) Дахуул үгэ – туһалагша хэлэлгын хуби.
3) Дахуул үгэ – туһалагша гэшүүн.