Дасхал 1

Зүб һанамжынь ологты.

1) Холболто үгэ – бэеэ дааһан хэлэлгын хуби.
2) Холболто үгэ – мэдүүлэлэй туһалагша гэшүүн.
3) Холболто үгэ – туһалагша хэлэлгын хуби.