Дасхал 1

Холболто үгэнүүдые шэлэн гаргагты.

Шэнээн, багта, бэзэ, болон, тиихэдэ, гэжэ, аабза, хэн-тэрэ, бэлэй, хэды-тэды, гэбэл, зүгөөр, теэд, ба, хаана-тэндэ, шахуу, ороходоо, һэн.