Дасхал 1

* тэмдэгэй орондо -гүй, -дүй зүйр үгэнүүдые тааруулжа бэшэгты.


Ажал хэдэг хүн амаржа шадаха. Ажалгүйгөөр алтан баригдаха. Уһанда шэнгэхэ, уралда няалдаха, хотодо шэнгэхэ, хормойдо няалдаха. Хурса эри өөртөө туһа. Залхуу газар байдаг, залхуу эзэн байдаг юм. Һайн морин эсэхэ, һайн хүн гутаха. Түрөө үхибүүндэ түмэр үлгы бү бэлдэ.