Дасхал 1

Сэгүүдэй орондо ямар харюу таарахаб? Зүб тааруулан табигты.

Хэрбээ үгын түрүүшын үедэ а, аа, я, яа, ай, у, уу, уй ороһон байгаа һаань, удаадахи үенүүдтэнь түргэн аялгануудһаа ... орохо.

1) а, я, и
2) о, ё, өө
3) э, еэ, ээ