Дасхал 1

Сэгүүдэй орондо зохихо аянгалһан үгэ тааруулагты.


1) Шш-ш! а) ... яалайб даа тиихэдээ.
б) ... ямар бүгшэм халуун болоноб?
в) ... ааляар, ааляар, нүхэд! Юумэ бү түергыт, аяга, табаг бү хангиргыт даа. Эхэ амаржа байна.
2) Ай! а) ... яалайб даа тиихэдээ.
б) ... ямар бүгшэм халуун болоноб?
в) ... ааляар, ааляар, нүхэд! Юумэ бү түергыт, аяга, табаг бү хангиргыт даа. Эхэ амаржа байна.
3) Пэй! а) ... яалайб даа тиихэдээ.
б) ... ямар бүгшэм халуун болоноб?
в) ... ааляар, ааляар, нүхэд! Юумэ бү түергыт, аяга, табаг бү хангиргыт даа. Эхэ амаржа байна.