Дасхал 1

Зүб харюу ологты.

1) Удхаараа холбуулалнууд ойлгомжо тэмдэглэһэн байдаг.
2) Холбуулалнууд нэгэ гү, али хоёр үгэһөө бүридэнэ.
3) Мэдүүлэлнүүд дүүрээгүй удхатай байдаг.