Дасхал 1

Зүб харюу ологты.

1) Удхаараа ямар нэгэн бодол тэмдэглэһэн үгэнүүдэй хабсаралые холбуулал гэнэ.
2) Холбуулалнууд үгүүлбэреэрээ дүүрэһэн удхатай байдаг.
3) Холбуулалнууд гол ба дулдыданги үгэнүүдһээ бүридэнэ.