Дасхал 1

Ямар холбуулалнууд бэ гэжэ элирүүлэгты.


1) Хёрхо нюдэн а) нэрэ
б) үйлэ
2) хурганай үзүүр а) нэрэ
б) үйлэ
3) амтатай бал а) нэрэ
б) үйлэ
4) амталжа үзөөд а) нэрэ
б) үйлэ
5) унхидаха газар а) нэрэ
б) үйлэ
6) дулааханаар сэдьхэжэ а) нэрэ
б) үйлэ
7) анхаржа шагнан а) нэрэ
б) үйлэ
8) түргөөр гүйлдэһөөр а) нэрэ
б) үйлэ
9) долёобор хурган а) нэрэ
б) үйлэ